5-[2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-5-nitrophenyl]-1H-tetrazole

5-[2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-5-nitrophenyl]-1H-tetrazole