N-(4-chlorophenyl)-2-nitrobenzamide

N-(4-chlorophenyl)-2-nitrobenzamide