2-chloro-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-5-nitrobenzamide

2-chloro-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-5-nitrobenzamide