4-chloro-2-nitro-N-phenethylbenzamide

4-chloro-2-nitro-N-phenethylbenzamide