4-(2-methoxyphenyl)piperazinyl 2-thienyl ketone

4-(2-methoxyphenyl)piperazinyl 2-thienyl ketone