(2-acetoxyphenyl)methylene diacetate

(2-acetoxyphenyl)methylene diacetate