N-[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-2-fluorobenzamide

N-[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-2-fluorobenzamide