ethyl 4,5-dimethyl-2-(3-phenoxypropanoylamino)thiophene-3-carboxylate

ethyl 4,5-dimethyl-2-(3-phenoxypropanoylamino)thiophene-3-carboxylate