5-[(4-methoxyphenyl)amino]-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonitrile

5-[(4-methoxyphenyl)amino]-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonitrile