ethyl 1-(4-amino(1,2,5-oxadiazol-3-yl))-5-[(4-methylpiperazinyl)methyl]-1,2,3- triazole-4-carboxylate

ethyl 1-(4-amino(1,2,5-oxadiazol-3-yl))-5-[(4-methylpiperazinyl)methyl]-1,2,3- triazole-4-carboxylate