5-(4-methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-diazepine

5-(4-methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-diazepine