1-(2-phenylethyl)-1H-imidazole-2-thiol

1-(2-phenylethyl)-1H-imidazole-2-thiol