3-amino-N-(4-methoxyphenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-N-(4-methoxyphenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide