ethyl 3-amino-4,5,6-trimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate

ethyl 3-amino-4,5,6-trimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate