4-(4-Methoxy-benzylidene)-2-phenyl-4H-oxazol-5-one

4-(4-Methoxy-benzylidene)-2-phenyl-4H-oxazol-5-one