1,2,4-Triazaspiro[4.4]nonane-3-thione, 2-phenyl-

1,2,4-Triazaspiro[4.4]nonane-3-thione, 2-phenyl-