N-(4-carbamoylphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(4-carbamoylphenyl)-4-nitrobenzamide