1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone

1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone