7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methylchromen-2-one

7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methylchromen-2-one