7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-2H-chromen-2-one

7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-2H-chromen-2-one