6-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-2H-chromen-2-one

6-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-2H-chromen-2-one