7-methoxy-4-methyl-3-phenylchromen-2-one

7-methoxy-4-methyl-3-phenylchromen-2-one