6-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methylchromen-2-one

6-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methylchromen-2-one