7-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-2-one

7-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-2-one