7-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2H-chromen-2-one

7-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2H-chromen-2-one