6-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2H-chromen-2-one

6-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2H-chromen-2-one