3-(4-chlorophenyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one

3-(4-chlorophenyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one