(2S)-2-(3-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one

(2S)-2-(3-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one