2',4'-DIMETHOXY-3-HYDROXY-6-METHYLFLAVONE

2',4'-DIMETHOXY-3-HYDROXY-6-METHYLFLAVONE