3-(4-chlorophenyl)-6-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one

3-(4-chlorophenyl)-6-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one