2-(4-Methoxyphenyl)-6-methyl-4H-chromen-4-one

2-(4-Methoxyphenyl)-6-methyl-4H-chromen-4-one