ethyl 2-cyano-3-phenylbut-2-enoate

ethyl 2-cyano-3-phenylbut-2-enoate