ethyl 1-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate

ethyl 1-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate