1-(4-bromophenyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-ol

1-(4-bromophenyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-ol