1-{1-[4-(dimethylamino)-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl]-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethanone

1-{1-[4-(dimethylamino)-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl]-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethanone