1-Isopropyl-2-phenoxymethyl-1H-benzoimidazole

1-Isopropyl-2-phenoxymethyl-1H-benzoimidazole