1-[3-(2-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]piperazine

1-[3-(2-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]piperazine