ethyl 4-(3,5-dioxopyrazolidin-1-yl)benzoate

ethyl 4-(3,5-dioxopyrazolidin-1-yl)benzoate