N-(4-ethoxyphenyl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide

N-(4-ethoxyphenyl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide