4-Benzyloxy-3-methoxy-omega-nitrostyrene

4-Benzyloxy-3-methoxy-omega-nitrostyrene