4-chloro-N-(3-methoxyphenyl)benzamide

4-chloro-N-(3-methoxyphenyl)benzamide