2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)benzamide

2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)benzamide