8-Ethoxy-2-(3-methoxy-phenyl)-1,3-dimethyl-2H-cyclohepta[c]pyrrol-4-one

8-Ethoxy-2-(3-methoxy-phenyl)-1,3-dimethyl-2H-cyclohepta[c]pyrrol-4-one