N-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide