6-amino-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione

6-amino-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione