2-methyl-5-(1H-tetrazol-1-yl)aniline

2-methyl-5-(1H-tetrazol-1-yl)aniline