1-(5-Chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole

1-(5-Chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole