1-(3,4-Dimethoxy-benzenesulfonyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole

1-(3,4-Dimethoxy-benzenesulfonyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole