1-[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]piperidine-4-carboxamide

1-[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]piperidine-4-carboxamide