2-(2-chlorobenzyl)-5-(4-fluorophenyl)-2H-tetrazole

2-(2-chlorobenzyl)-5-(4-fluorophenyl)-2H-tetrazole